วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

กำหนดการตีพิมพ์

      ปีละ 2 ฉบับ ( ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)