วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

รายชื่อผู้ประเมินอิสระ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์                                         มหาวิทยาลัยศิลปากร                       

2. รองศาตราจารย์ ดร.ศิรปัฐษ์ บุญครอง                                                        มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4. รองศาตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาชม                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท                                                    มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์                                            มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7. พันโทหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ                      โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า                        

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธ์ ศรีสมพันธุ์                                                   มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ                                           มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐา ภูบุญอบ                                                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ                                                       มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17. ดร.เจษฎา โพนแก้ว                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น                 

19. ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

20. ดร.วีระพน ภานุรักษ์                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

21.  ดร.พิชชาภรณ์ ปะตังถาโต                                                                          โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 1

22. ดร.ชนาวีร์ เจริญศิริ                                                                                      กสทช.ภาค 2

23. ดร.วดี แคนสุข                                                                                             องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

24. ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู                                                                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25. ดร.บดินทร์ แก้วบ้านดอน                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

26. ดร.เทอดชัย บัวผาย                                                                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

27. ดร.อภิดา รุณวาทย์                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

28. ดร.ธวัชชัย สหพงษ์                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

29. ดร.สุขแสง คูกนก                                                                                          เอกชน

30. ดร.ชนะชัย อวนวัง                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

31. ดร.อภิชาติ เหล็กดี                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

32. ดร.ขนิษฐา กุลนาวิน                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

33. ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

34. ดร.ฐิติมา ผ่องแผ้ว                                                                                       โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร กริช สมกันทา                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร จรัญ  แสนราช                                                          มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ