วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

บรรณาธิการ

            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา  อารีราษฎร์