วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

กองบรรณาธิการ

        ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร       มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

      รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

      รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์  มัทธุรศ          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์                    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม