วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

ที่ปรึกษา

                                                         

                      นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล   

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม