วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

ขั้นตอนการส่งบทความ

ขั้นตอนการจัดทำวารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม