วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์และการเรียน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กรณีศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
A Comparison Achievement of Learning using E-learning and Problem Based Learning Case Study Information Technology Subject with Bachelor at Nakhon Ratchasima Rajabhat University

กริช กองศรีมา* สายสุนีย์ จับโจร แสงเพ็ชร พระฉาย และ เบญจภัค จงหมื่นไวย์
-
Volume : 4 Issue : 1, January-June 2560

บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ t-test แบบ t-test independent โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคการศึกษาเทอม 2/2559 จำนวน 2 กลุ่มเรียน กลุ่มเรียนละ 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารประกอบการสอนและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 2) การใช้สื่อมัลติมิเดียประเภท Infographic ในการเรียนการสอน ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนออนไลน์และการใช้บทเรียนออนไลน์กับแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้ผลการทดลอง ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนในการทดลองแบบที่ 1 เท่ากับ 5.59 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนในการทดลองแบบที่ 2 เท่ากับ 8.35 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทดสอบหลังเรียนแบบที่ 1 เท่ากับ 1.23 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทดสอบหลังเรียนแบบที่ 2 เท่ากับ 1.62

Abstract : The objectives of the research were to compare achievement of the Information Technology subject in pretest and posttest using the e-learning for t-test independent. The sample consisting is the bachelor of two semester the academic year 2016 at Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The experimental are group in 80 member attending at Nakhon Ratchasima Rajabhat University. There are used tools in research include of 1) using by e-learning of information technology and tutorials of pretest-posttest 2) using by multimedia infographic teaching. The compare with achievement of learn the problem are compare e-learning and PBL of information technology subject documents for teaching. The research are result as follow: The management were score 5.59 for posttest one type and the result posttest two type were score 8.35. Which standard deviation score one type was showing that 1.23 and two type was showing that 1.62.

Keywords : Information Technology, E-learning, Problem based learning (PBL), Inforgraphic Multimedia

Full Paper Download