วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้เป็นทีมด้วยกระบวนการแบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิก
Learning Management for Creative Thinking Development and Team Learning Based on Project Based Learning Approach Via Infographics

ดวงใจ พุทธเษม
-
Volume : 4 Issue : 1, January-June 2560

บทคัดย่อ : การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิก 2) เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นทีมของนักเรียนที่เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิก ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนโกรกพระ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานการประถม ศึกษาพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 จำนวน 21 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 21 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกับครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 30 คน โดยดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน และความต้องการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนโกรกพระ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิก ขั้นตอนที่ 3 พิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิกของครูผู้สอน ขั้นตอนที่ 4 นำแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิกไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่เรียนกับครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัย ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ของครูผู้สอนที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิกอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 80.10 และผลการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนรู้แบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิกหลังเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น ภาพรวมค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 19.77 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 45.07 และผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการแบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิกพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Abstract : This research was aim 1) to develop the learning management based on Project Based Learning (PjBL) via Inforgraphics, and 2) to study the creative thinking and team learning behavior of students when Project Based Learning (PjBL) via Inforgraphics was applied. The population in this study was 21 teachers from 21 schools in Small-Sized Schools in Krokpra District who teach in Career and Technology Core Subjects Area under Nakhon Sawan Primary Education Office Area 1 and students who they teach were assigned to the population too. The sample groups were sample from population which were 30 Grade 6 students who were studying in Small-Sized Schools in Krokpra District. The research steps were divided into 5 steps: 1) study the current status, problems, and need in development of learning management based on Project Based Learning (PjBL) approach, 2) development of learning management based on Project Based Learning (PjBL) approach via Inforgraphics, 3) study the validity of research instruments, and 4) the implementation of learning management based on Project Based Learning (PjBL) approach, and 5) summarization. The findings of research shows that, the 80% of teachers have knowledge in learning management based on Project Based Learning (PjBL) approach have at very high level. The test of creative thinking after they learned by learning management based on Project Based Learning (PjBL) approach via Inforgraphics have high score of posttest than pretest (45.07/ 19.77), and the learning behavior have the total amount in high score of team learning.

Keywords : Infographic, the creative thinking, team learning

Full Paper Download