วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

การพัฒนาระบบสารสนเทศหนังสือราชการต้นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Development of Information Systems on Government Document Prototype for the Local Government in Ayutthaya Province

วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน* และ สิทธิวรรต รอบรู้
-
Volume : 4 Issue : 1, January-June 2560

บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงานเอกสารราชการต้นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้ใช้งาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 6 แห่ง รวม 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศหนังสือราชการต้นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงานเอกสารราชการต้นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ระบบสารสนเทศที่ทำงานแบบ Client Server 2) ผลการทดลองใช้ระบบและหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเห็นว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก และ 3) ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Abstract : The purposes of the research were to 1) develop information system on government document prototype for the local government in Phranakhon Si Ayutthaya Province, 2) study the efficiency for the developed information systems, and 3) study satisfactions of users with the developed information systems. The sample consisted 30 personnel in local administrative organizations in Phranakhon Si Ayutthaya Province. The research tools used were: 1) information systems for official government protocols for local government organizations, 2) an evaluation forms and 3) a Satisfaction questionnaire. The statistics used were mean and standard deviation. The research findings showed that 1) the result of the study was the developed Information systems on government document prototype for the local government in Phranakhon Si Ayutthaya work at client server; 2) the experts evaluated the efficiency of the developed at a more level; and 3) the sample users showed satisfaction with use of the developed information system in overall at a more level.

Keywords : Information System , Government Document , Local Government , Ayutthaya

Full Paper Download