วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 Volume 3 Issue 2 July-December 2559

# Title
1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชน ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
The Problem-Based Learning for Community Development Using Computer Technology and Communication

อภิชาติ เหล็กดี - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยเอ็มเลิร์นนิ่ง วิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 ด้วยโปรแกรมประยุกต์ลักษณะฟอร์ม
Development of Learning Activities Using m-Learning on Software Development II Course with Application Web Form

วงษ์ปัญญา นวนแก้ว ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ และ จรัญ เจิมแหล่ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
3 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการปลูกมะนาว โดยใช้เทคนิคกระบวนการปฏิบัติ ของกลุ่มเกษตรกรตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Development of Learning Activities on Lemon Planting Using Practical Process Techniques of Farmer Group in Tha Song Khon, Muang, Maha Sarakham Province

ธนาพัฒน์ เที่ยงภักดิ์ ภูษิต บุญทองเถิง และประสพสุข ฤทธิเดช - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
4 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง ฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality
Development of Learning Media Entitled Hardware Using Augmented Reality Technology

ณัฐพงศ์ พลสยม และ สุพจน์ สุทาธรรม - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Development of a Management Information System of Research Database of the Faculty of Information Technology at Phetchaburi Rajabhat University

สุกัญชลิกา บุญมาธรรม จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล และเอกพงษ์ ทองแท้ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
6 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนนาข่าวิทยาคม สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการบริหารเชิงดุลยภาพ
Guidelines for Nakhawittayakom School Development towards Efficient Learning Organization Using Balanced Scorecard : BSC

คมณ์ แคนสุข - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
7 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
Development of Multimedia's English Vocabulary with Augmented Reality Technology

สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ จิรายุ หอมทรัพย์สิน ทศพร มะลาหอม และ พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
8 ระบบบริหารครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี RFID กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Material Management System with RFID Technology : A Case Study of Faculty of Education at Loei Rajabhat University

ภราดร รีชัยพิชิตกุล นคร สร้อยสน และ ธนพล กองสันเทียะ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
9 การพัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารด้วยระบบแอนดรอยด์ผ่านจีพีเอส
Restaurant Search Phase Android Device with GPS System

ปุริม ชฎารัตนฐิติ และ นฤพจน์ ม่วงศิริ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
10 การพัฒนาระบบสืบค้นเชิงแผนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ
Development of Geographic Searching System for High School in Chaiyaphum Province

เสกศักดิ์ ปราบพาลา และ ภัทรา นามเมือง - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download