วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 Volume 3 Issue 1 January-June 2559

# Title
1 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้
Developing Training Packages of Google Application for Learning

วรปภา อารีราษฎร์ ธรัช อารีราษฎร์ และ พลวัฒน์ อัฐนาค - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
2 การพัฒนาโปรแกรมการตัดฟิล์มตามรูปแบบคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม
A Development to the Film Cutting Program Using the Suitable Mathematical Model

สุขแสง คูกนก วรปภา อารีราษฎร์ และ ธรัช อารีราษฎร์ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
3 การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
The Development of Information Systems for Internal Quality Assurance at the Curriculum Level

ศรีวิไล นิราราช วรปภา อารีราษฎร์ และ บดินทร์ แก้วบ้านดอน - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
4 ระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
Automatic Watering Systems via Wireless Sensor Network

นราธิป ทองปาน และ ธนาพัฒน์ เที่ยงภักดิ์ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
5 พฤติกรรมการสอบถามข้อมูลทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
Consumer Behaviors of Medical Information Via the Internet System

บุญยฤทธิ์ ศรีปาน อนันตกุล อินทรผดุง เริงวุฒิ ชูเมือง และ วุฒิ สุขเจริญ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
6 การพัฒนาสื่อเรียนรู้เสมือนจริงบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีภาพถ่าย พาโนรามา 360 องศา กรณีศึกษา : เว็บไซต์ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A Development of Virtual Reality Learning on Computer Network with 360-degree Panoramic Photos Technology : A Case Study of Maha Sarakham University Learning Center Database Website

ดุลยเทพ ภัทรโกศล - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ และการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กรณีศึกษารายวิชาระบบฐานข้อมูล นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
A Comparison of Learning Achievement Using e-Learning and Problem-Based Learning : A Case Study of Database System Subject of Undergraduate at Nakhon Ratchasima Rajabhat University

เบญจภัค จงหมื่นไวย์ แสงเพ็ชร พระฉาย และ สายสุนีย์ จับโจร - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
8 ¬¬¬ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
Factors Affecting Study Decision in Bachelor of Science Program in Mobile Computing Technology at Phayao University

ปรัชญา นวนแก้ว และ วงษ์ปัญญา นวนแก้ว - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
9 แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจำแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
Personalised Location Awareness Application for Phetchaburi Tourism with Google Map API on Mobile with Android Operating System

ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ และ สุรสีห์ น้อยมหาไวย - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
10 ระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดม
Cremation Management System for Baan Khlong-Udom Community

สำราญ วานนท์ รัชชนันท์ หลาบมาลา และรจนา วานนท์ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download