วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 Volume 2 Issue 2 ๋July-December 2558

# Title
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการจัดการเรียนการสอน
A Study of Learning Achievement in Information Technology Subject Using Self-Learning Activity Through a Learning Management System

แสงเพ็ชร พระฉาย และ กริช กองศรีมา - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
2 การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบเกมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อตั้งรับภัยพิบัติสึนามิด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
Requirements’ Analysis and Design of Tsunami Preparedness Game to Support Learning with a Quality Function Deployment Technique

ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ พรรณี คอนจอหอ และ จันทร์จิรา สังข์ทอง - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง สวัสดีอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมนิยม
Development of Multimedia Instruction based on Behaviorism Theory Entitled Hello ASEAN

นิพล สังสุทธิ ฐิติชญา หมูสี และ ยุทธพงษ์ สีลาขวา - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
4 การพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมวิชาการ สำหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Information System Development of Academic Conference for the Faculty of Information Technology at Rajabhat Maha Sarakham University

วรปภา อารีราษฎร์ ธรัช อารีราษฎร์ เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร นิรุติ ไล้รักษา และ บดินทร์ แก้วบ้านดอน - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
5 ซอฟต์แวร์ประเมินความเสี่ยงจากอุบัติการณ์โรงพยาบาลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
Incident Risk Assessment Software for Cha-am Hospital in Cha-am District, Phetchaburi Province

อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ เพชร พยัพพฤกษ์ และ อิศเรศ เมืองงาม - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
6 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การเลือกซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Development of an e-Learning Lesson for Mathayomsuksa4 Entitled Selection of Appropriate Software at Work

ลาวัณย์ ดุลยชาติ รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์ และ สุดารัตน์ สุขเจริญ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
7 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องจริยธรรมในโลกของข้อมูล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Development of Multimedia Computer Instruction Entitled the Ethics in the World of Information for Mathayomsuksa 5

สวียา สุรมณี และ อิสระ ขวาน้ำคำ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
8 ผลการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษาซี โดยใช้เรสพ์เบอรรี่ไพ
Results of C Language Programming Skill Development Using Raspberry Pi

วรปภา อารีราษฎร์ อภิชาติ เหล็กดี และ ธเนศ ยืนสุข - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
9 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
Development of Computer-Assisted Lessons Based on Behaviorism Theory in Learning Area of Occupations and Technology Entitled Computer and its Usage for Prathomsuksa 5 Students

ปิยสุดา ตันเลิศ ไพศาล ดาแร่ ภูริวัฒน์ สุคนธวัฒน์ และ ศิริศักดิ์ พันธวงษ์ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
10 การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง กฎหมายใกล้ตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of Webquest to Enhance Critical Thinking Abilities Entitled Laws for People for Matthayomsuksa1 Students

ชิญนารถ ขยายวงศ์ สนิท ตีเมืองซ้าย และ ประวิทย์ สิมมาทัน - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download