วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 Volume 2 Issue 1 January-June 2558

# Title
1 การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังภายใต้แบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM) ของหลักทรัพย์หมวดพลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Comparison between Actual Rate of Return and Expected Rate of Return Using Capital Asset Pricing Model (CAPM) of Energy and Information Communication Technology Sectors

นิรุติ ไล้รักษา วิษณุ ภูมิพานิช และ เกษม นันทชัย - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
2 การประเมินความต้องการสารสนเทศในการบริหารงบประมาณโดยระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
Needs Assessment of Information for Budget Administration with Information System for Schools under Maueng Prajuabkhirikhan Municipality

ชาลี ทองย้อย วีระชัย คอนจอหอ และ อัญชนา พานิช - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
3 เกมส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
Blended-Learning Educational Game to Support Learning on How to Assemble Computers

ธนสาร รุจิรา ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ และ ณัฐชา เดชดำรง - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
4 การพัฒนาครูในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
A Teacher Development on Making Electronic Books for Bannonrasifangwitaya School Under MahaSarakham Office of Primary Education Service Area 1

สงวนศักดิ์ อาสาทำ สมเจตน์ ภูศรี และอนุสรณ์ ถูสินแก่น - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
5 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
An Educational Management of Master Degree Program in Computer Education of the Faculty of Information Technology at Rajabhat Maha Sarakham University

ศรีวิไล นิราราช วรปภา อารีราษฎร์ ธรัช อารีราษฎร์ และ เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
6 ผลการสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
Synthesis Result of Problem-based Learning Activity for Community Development Using Computer Technology and Communication

อภิชาติ เหล็กดี - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
7 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Development of a Learning Application on Tablet Entitled Elements of Information System for Mathayomsuksa 4

สวียา สุรมณี และ รุ้งนภาพร ภูชาดา - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
8 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่อง การสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรม Microsoft Visio 2010 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Development of Computer Multimedia Instruction for Mathayomsuksa 5, Entitled Creating Flowcharts with Program Microsoft Visio 2010

อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ และ ศรัณยวัฒน์ พลเรียงโพน - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
9 การพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
Development of Online Alumni System for Computer Technology and Communication Program

ณัฐพงศ์ พลสยม และ อนุชา จ่าสิงห์ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
10 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง
Development of 2D Animation Entitled Loy Kratong

นฤมล อินทิรักษ์ และ เจนจิรา โคตรสินธุ์ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download