วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 Volume 1 Issue 2 ๋July-December 2557

# Title
1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสังเคราะหระบบสารเทศเพื่อการบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
The Opinion on Synthesis of Curriculum Administration Following the Qualifications Framework for Higher Education

แสงเพ็ชร พระฉาย Saengpetch Prachai Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
2 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนองาน วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ง16201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Developing Computer Learning Program Entitled Basic Presentation Program of Career and Technology Core Learning Content for 6th Grade Primary Education

อภิรัชต์ การิโก - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
3 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานเกษตรน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Developing Electronic Learning Program Entitled Agricultural Knowledge of Career and Technology Core Learning Content for 6th Primary Grade Education

รุ่งอรุณ ดวงวรรณลี - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
4 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ(eDLTV/RMU-eDL) ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
The Development of Learning Resources with Electronic Media (eDLTV/RMU-eDL) in the Royal initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

นราธิป ทองปาน - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
5 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรและนักศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Behaviors of Participation in Saving Electricity of the Staff and Students in Faculty of Information Technology

ธนกฤต วิชัยวงษ์ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
6 การพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน นายแสวง มะโนลัย
Developing an Information Technology System of Local Wisdom Learning Center Network of Sawaeng Manolai

วีระพน ภานุรักษ์ และ ปัทมาภรณ์ ป้อมชัย - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
7 การพัฒนาระบบจำลองแบบสติ๊กเกอร์บนโมเดลรถ
Developing Replicated Stickers on Car Model

พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ และ เถลิงศักดิ์ กมุติรา - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
8 มหาวิทยาลัยสีเขียว : การดำเนินงานกรีนไอที
Green University: Green IT Implementation

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรัช อารีราษฎร์ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
9 ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Results of Information Technology Transfer of Princess Sirindthord Project for Teachers and Educational Personnel

สมัย สลักศิลป์ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
10 ผลการดำเนินการส่งเสริมครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนสอนภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Results of Information Technology Transfer of the Royal Project for Teachers and Educational Personnel

สุรัตน์ ดวงชาทม - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download