วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 Volume 1 Issue 1 January-June 2557

# Title
1 หลักการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร
Multivariate Analysis of Variance: MANOVA

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม Dr.Paitoon Suksringam Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
2 การเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
The Preparation of the Intellectual Property and International Trade Court in Information Technology to e-Court

สุขแสง คูกนก - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
3 การใช้รูปแบบกระแต เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศ (สยามโปรเจ็ค : SAP) สำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยาน
The Katair Model for Information System Management (Siam Project : SAP) for Aircraft Maintenance

บดินทร์ แก้วบ้านดอน - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
4 การจำลองเครือข่ายซับซ้อนและการทำนายผลวิดีโอออนไลน์ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
Represents to Complex Networks and Prediction of VDO Online with Data Mining

นราธิป ทองปาน และ สุรีวรรณ แจ้งจิตร - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
5 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมในรายวิชาการสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
Effect of Cooperative Learning Activity Management on Classification of Land Usage from Satellite Image in the Course of Basic Remote Sensing Survey

ชนะชัย อวนวัง - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
6 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม
The Application Development for Local Knowledge Distribution in Maha Sarakham Province

อุมาภรณ์ เหล็กดี - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
7 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบ Training the Trainer
The Development of a Training Model Using a Training the Trainer

กาญจนา ดงสงคราม - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
8 ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง จังหวัดมหาสารคาม
Results of Information Technology Transfer of the Royal Project for Teachers and Educational Personnel of Ban Donwan Hua Nong School in MahaSarakham Province

มะลิวัลย์ ศรีสารคาม - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
9 รูปแบบบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รูปแบบบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
10 การเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
การเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download