วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 Volume 4 Issue 1 January-June 2560

# Title
1 การพัฒนางานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการให้บริการโครงการ ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Developing Academic Service of Rajabhat Maha Sarakham University for Promoting the Satellite Distance Learning Project to Small-sized Schools Under the Office of the Basic Education Commission

วรปภา อารีราษฎร์* ธรัช อารีราษฎร์ และ จักรี ทำมาน - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
2 การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
Forecasting Daily Discharge in Dam Using Data Mining Techniques

วีรศักดิ์ ฟองเงิน* วรปภา อารีราษฎร์ และ เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
3 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
User’s Satisfaction with Information Systems of Chaiyaphum Rajabhat University

ปาณิสรา ตาชัยภูมิ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมสำหรับค้นหาไอเท็มเซตที่ปรากฏร่วมกันบ่อย
A Comparison of Frequent Itemsets Mining Algorithms

ทวีศักดิ์ คงตุก - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
5 การส่งเสริมการใช้ Cloud Computing ในการบริการวิชาการ ของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Promotion for Using Cloud Computing in Academic Service of the ICT Learning Community Center at Mahasarakham Rajabhat University

วิญญู อุตระ* เทิดชัย บัวผาย กาญจนา ดงสงคราม และ พลวัฒน์ อัฐนาค - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
6 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL โดยการ ใช้สื่อบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยการใช้บัญญัติไตรยางศ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Development of Learning Process Using Technical Learning KWDL with Video Lesson on Solving Problems Using the Rule of Three in Arithmetic for Grade 6 Students

นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์* และ ไกยสิทธิ์ อภิระติง - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
7 การหาความสัมพันธ์ของราคาน้ำมันดิบดับบลิวทีไอ (WTI Crude) ในตลาดไนเม็กซ์ (NYMEX) ระหว่าง ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสถานีน้ำมัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
Association Measure: of Crude Oil Price (WTI Crude) in The Nymex Market between Stock Price Energy Sector and Oil Service Station Business in the Index of Stock Exchange of Thailand by Data Mining Technique

ธนะพร ฮองกุล สายัณห์ เทพแดง สุทธิรักส์ ศุขเกษม และ พิเชษฐ์ มาเร็ว - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
8 ธุรกิจโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาด และการส่งเสริมการขาย
Hotel Business in Bangkok and Information Technology Use for Marketing and Promotion

ธงไชย สุรินทร์วรางกูร* และ สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
9 การพัฒนาระบบตรวจสอบลายผ้าไหมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
Development of Silk Detectors on Smart Phone

วงษ์ปัญญา นวนแก้ว* และ ปรัชญา นวนแก้ว - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศหนังสือราชการต้นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Development of Information Systems on Government Document Prototype for the Local Government in Ayutthaya Province

วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน* และ สิทธิวรรต รอบรู้ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
11 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน
The Development of a Learning Activities Model to Solve Computer Problems Using the Problem-Based Learning Approach

สุนันทา กลิ่นถาวร* และ ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
12 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้เป็นทีมด้วยกระบวนการแบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิก
Learning Management for Creative Thinking Development and Team Learning Based on Project Based Learning Approach Via Infographics

ดวงใจ พุทธเษม - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
13 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์และการเรียน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กรณีศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
A Comparison Achievement of Learning using E-learning and Problem Based Learning Case Study Information Technology Subject with Bachelor at Nakhon Ratchasima Rajabhat University

กริช กองศรีมา* สายสุนีย์ จับโจร แสงเพ็ชร พระฉาย และ เบญจภัค จงหมื่นไวย์ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download
14 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การบริการวิชาการชุมชนโดยใช้หลักการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Method of Managing Integrated Learning Activities for Academic Services to People in Communities by Applying the Principles of Fundamental Computer

กาญจนา ดงสงคราม* และ วรปภา อารีราษฎร์ - Volume : Issue : ,

Read More | Full Paper Download