Menu

ISSN : 2539-5866

บทความล่าสุด : Online First Articles

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การบริการวิชาการชุมชนโดยใช้หลักการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Method of Managing Integrated Learning Activities for Academic Services to People in Communities by Applying the Principles of Fundamental Computer

กาญจนา ดงสงคราม* และ วรปภา อารีราษฎร์ - Volume : 4 Issue : 1, January-June 2560

Read More | Full Paper Download

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์และการเรียน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กรณีศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
A Comparison Achievement of Learning using E-learning and Problem Based Learning Case Study Information Technology Subject with Bachelor at Nakhon Ratchasima Rajabhat University

กริช กองศรีมา* สายสุนีย์ จับโจร แสงเพ็ชร พระฉาย และ เบญจภัค จงหมื่นไวย์ - Volume : 4 Issue : 1, January-June 2560

Read More | Full Paper Download

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้เป็นทีมด้วยกระบวนการแบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิก
Learning Management for Creative Thinking Development and Team Learning Based on Project Based Learning Approach Via Infographics

ดวงใจ พุทธเษม - Volume : 4 Issue : 1, January-June 2560

Read More | Full Paper Download

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน
The Development of a Learning Activities Model to Solve Computer Problems Using the Problem-Based Learning Approach

สุนันทา กลิ่นถาวร* และ ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี - Volume : 4 Issue : 1, January-June 2560

Read More | Full Paper Download

การพัฒนาระบบสารสนเทศหนังสือราชการต้นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Development of Information Systems on Government Document Prototype for the Local Government in Ayutthaya Province

วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน* และ สิทธิวรรต รอบรู้ - Volume : 4 Issue : 1, January-June 2560

Read More | Full Paper Download

Copyright & Privacy

Copyright Notice

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เลขที่ 80 ถนนนครศวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721919 มือถือ 081-320-5207

Copyright & Privacy

Copyright Notice

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามข้อแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ

ข้อแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ

Template บทความ

xนโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ

    1. บทความวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

    2. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) อย่างน้อย 2 คน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

    3. ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด และยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความเพื่อความสมบูรณ์ได้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้

     1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว

     2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วัน

    3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45 วัน

    4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้นๆ ควรนำลงตีพิมพ์ หรือควรส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ และจะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนรับทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา โดยผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็น สหวิทยาการทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ในสาขาการจัดการเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการบริหารจัดการการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อประสานส่งบทความตีพิมพ์หรือบอกรับวารสาร

      กองบรรณาธิการ    วารสารวิชาการ  “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม”

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

      เลขที่  80  ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000

      โทรศัพท์/โทรสาร :  043-721-919  มือถือ : 081-320-5207

      อีเมล์ : tmrmu2015@rmu.ac.th, rmuict@gmail.com, jitmi@rmu.ac.th

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา  อารีราษฎร์ วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​ ทุกฉบับ

เครือข่าย